Hamina mukaan Yhteispelillä!-toimintaan

  • Lukuaika 1 minuutti

Vuoden 2021 alusta Yhteispelillä!-hankkeen toiminta laajenee Haminaan. Toiminnalle on tarvetta, sillä Kymenlaaksossa pelataan paljon rahapelejä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen teettämän Suomalaisten rahapelaaminen (2019) kyselyn mukaan 15-74-vuotiaista kymenlaaksolaisista 85,5 % oli pelannut rahapelejä viimeisen 12 kuukauden aikana. Heistä 16,8 % esiintyi riskipelaamisen merkkejä. Saman verran ilmoitti, että vähintään yhdellä läheisellä on ollut ongelmallista pelaamista.

Kymenlaaksosta on saatu alueellisia tietoja myös Yhteispelillä!-hankkeen teettämästä rahapelihaittojen aluekartoituksesta, jonka toteutti Taloustutkimus keväällä 2020. Kyselyyn vastanneista (n=618) 10 % koki, että pelaa nyt tai on joskus pelannut ongelmallisesti. Riskipelaamisen merkkejä esiintyi 10,4 %. Yhdeksän prosenttia koki, että hänellä on ongelmallisesti pelaava läheinen.

Eniten pelaajat ja läheiset olivat käyttäneet mielenterveyspalveluja (15 %). Eri palveluja käyttäneistä joka kolmannella oli otettu rahapelaaminen puheeksi, kun tulosyy oli muu kuin rahapelaaminen.

Jopa 71 % ongelmapelaajista ja 72 % ongelmapelaajien läheisistä ei ollut hakenut ongelmaan apua. Läheisistä viidesosa jopa ilmoitti, ettei tiedä mistä saisi apua.

Samassa kartoituksessa pyydettiin myös arvioimaan kohtaamisesta ammattilaisen kanssa, kun hakeutuminen apu- ja tukipalveluihin oli ollut ajankohtaista. Kohtaaminen arvioitiin asteikolla 1 (heikoin arvosana) – 5 (korkein arvosana) ja koettiin olevan ammattitaitoinen ka 3,69, muutoshalua motivoiva ka 3,55 ja kunnioittava ka 3,41.

Sote-alan ammattilaisista 37 % oli saanut koulutusta rahapelihaittoihin liittyen – ammattilaiset arvioivat omat tietotaitonsa rahapelaamisesta tasolle 3,13. Eniten kaivattiin lisää tietoa tarjolla olevista apupalveluista, pelaajan ja läheisen hoitamisesta sekä yleistä tietoa rahapelaamisesta.

63 % kyselyyn vastanneista ammattilaisista kertoi kohdanneensa pelaajia ja 23 % läheisiä joko erittäin paljon, paljon tai jonkin verran.

Yhteispelillä!-hanke tarjoaa kattavasti tukea ja käynnistää uusia palveluja kolmivuotisen kautensa aikana:

  • Sote-ammattilaisten osaaminen ja rohkeus puheeksiottoon vahvistuu. Asiakastyössä käytetään enemmän riski- ja ongelmapelaajien seulontaa ja lyhytneuvontaa. THL:n kanssa yhteistyössä koordinoitavien jatkokoulutusten myötä hoitopuolen osaaminen vahvistuu.
  • Kokemusasiantuntijat tuovat näkyville rahapelaamisen vaikutusten inhimillisen näkökulman, joka edesauttaa kunnioittavaa kohtaamista. Myös pelaajille ja läheisille tarjottavat palvelut sekä vastaavat paremmin pelaajien ja läheisten tarpeita, kun kokemusääni huomioidaan kehittämistyössä.
  • Pelaajien ja läheisten palvelupolkuja kehitetään yhteistyössä alueellisten kunta- ja sote-toimijoiden kanssa.
  • Tiedottamisen myötä pelaajien, läheisten ja ammattilaisten tietoisuus paikallisesti tarjottavista apu- ja tukipalveluista palveluista lisääntyy.
  • Infotilaisuuksien myötä paikallisasukkaiden tieto rahapelaamisesta ja sen riskeistä lisääntyy. Toimintaa kohdistetaan ennaltaehkäisevästi mm. ammattikouluihin.
  • Läheisten roolia ja näkökulmaa tehdään näkyvämmäksi.
  • Paikallistoimijoita herätellään aiheeseen ja matalan kynnyksen toimintaa käynnistetään pilottialueilla.

Heräsikö kiinnostus, haluatko tietää lisää? Lisätietoja Kymenlaakson ja Haminan paikallistoiminnasta antaa projektikoordinaattori Camilla Metsäranta ja hankkeesta yleisesti kehittämiskoordinaattori Henna Vuorento, yhteystiedot löytyvät alta.

Camilla Metsäranta
projektikoordinaattori Kymenlaakso
[email protected]
050 449 8161

Henna Vuorento
vastaava kehittämiskoordinaattori
[email protected]
050 5954 137

Yhteispelillä!-hankkeessa Espoossa ja Kymenlaaksossa jalkautetaan, vakiinnutetaan ja kehitetään järjestöjen ja THL:n rahapelihaittojen ehkäisyn ja matalan kynnyksen tuen hyviä käytäntöjä. Hanketta koordinoi A-klinikkasäätiö, hankekumppaneita ovat Ehyt ry, Sosped-säätiön Pelirajat'on, Sininauhaliiton Tiltti ja Sovatek-säätiön Pelituki. Yhteistyökumppaneina toimivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä pilottialueet Espoo, Kouvola, Kotka, Hamina ja Kymsote.