Yhteispelillä!-hanke käynnistynyt

  • Lukuaika 1 minuutti
Porukka halailemassa

Haastavista poikkeustilaoloista huolimatta Yhteispelillä!-hanke on käynnistynyt. Pelihaittoja ehkäisevät järjestöt, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja kunnat tuovat osaamisensa ja voimavaransa yhteen. Espoon ja Kymenlaakson pilottialueille kehitetään rahapelihaittojen ehkäisyn toimintamalli.

Hankekumppaneita ovat Ehyt ry, Sosped-säätiön Pelirajat'on, Sininauhaliiton Tiltti ja Sovatek-säätiön Pelituki. Yhteistyökumppaneina toimivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä pilottialueet Espoo, Kouvola, Kotka ja Kymsote.

Hankkeelle on tarvetta, sillä Suomessa pelataan paljon rahapelejä. 15–74-vuotiaista ongelmallisesti pelaa noin 112 000 suomalaisista ja riskitasolla pelaavia on 397 000. Rahapelaaminen koskettaa vahvasti myös läheisiä, sillä joka viidennellä on lähipiirissään rahapeliongelma. Rahapelaaminen aiheuttaa taloudellisia, mutta myös sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja.

Rahapelaamiseen liittyvät haasteet ja haitat voivat olla erilaisia eri alueilla ja vaihtelevat ikäryhmittäin ja sosioekonomisesti. Myös alueellisesti tarjottavat palvelut ja käytännöt vaihtelevat – se mikä toimii 283 000 asukkaan Espoossa, ei välttämättä toimi 175 000 asukkaan Kymenlaaksossa. Aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimuksen mukaan vuonna 2015 Espoossa 6,5 % kuntalaisista on kokenut rahapelaamisen ongelmaksi, Kymenlaaksossa taas 7,4 % asukkaista.

Pilottialueilla jalkautetaan, vakiinnutetaan ja kehitetään järjestöjen ja THL:n rahapelihaittojen ehkäisyn ja matalan kynnyksen tuen hyviä käytäntöjä. Sitä tehdään alueellisten tarpeiden mukaisesti paikallisten toimijoiden, esimerkiksi järjestöjen, kanssa. Esimerkiksi Sininauhaliiton matalan kynnyksen neuvontaa ja vertaistukea tarjoava Tiltti starttaa pilottialueilla.

Lisäksi koulutetaan rahapelaajia ja heidän läheisiään kohtaavia ammattilaisia. Yhteispelillä!-hankkeessa kehitetään myös toimivampia palvelurakenteita kuntien ehkäisevän päihdetyön koordinaattoreiden kanssa. Hankkeessa hyödynnetään monipuolisesti kokemusasiantuntijuutta.

Koko ajan rinnalla kulkee tavoite alueellisen toimintamallin kehittämisestä. Pilottialueille vietyjen toimintojen ja koulutusten toimivuutta arvioidaan. Lisäksi tehdään vertailua siitä, tuleeko kahdelle alueelle erilaiset toimintamallit vai onko laadittavissa yhtä mallia, jota voidaan levittää muille alueille.