Pilottialueet

Hankkeen pilottialueiksi valikoituivat Espoo (väkiluku 283t.) ja Kymenlaakso (väkiluku 175t.).

Espoo

Aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimuksen (ATH) mukaan Espoossa 6,5 % väestöstä on kokenut rahapelaamisen ongelmaksi vuonna 2015 (koko Suomi 6,4 %). Espoon v. 2015 väkilukuun suhteutettuna (Sotkanet) tämä tarkoittaa n. 12 200 espoolaista pelaajaa (ikäryhmä 20-75v). Kun siihen lisätään läheisten määrä (v. 2015 n. 19 %), niin rahapelaaminen koskettaa yhteensä 64t. espoolaista.

Espoossa pelaajille tarjotaan kunnallista hoitoa, mutta sitä vahvistamaan kaivataan kattavampaa ja selkämpää apu- ja tukijärjestelmää. Pelaajien yhteydenottojen taustalla on useita haasteita: vaikea peliongelma, isot velat, mieliala- ja parisuhdeongelmat, ongelmia työssä.

Tilanne on yleensä hoitoon hakeutumisen hetkellä vakava. Pelaajilta ja pelaajia kohtaavilta ammattilaisilta saadun palautteen mukaan tarvitaan järjestelmällisempää pelaamisen puheeksiottamista, pelaajien kohtaamista ja tiedon jakamista, jolloin ongelmia voidaan havaita varhaisemmin.

Kymenlaakso

Saman kyselyn mukaan Kymenlaakson 20-75-vuotiaista asukkaista 7,4 % koki rahapelaamisen ongelmaksi. Kymenlaakson v. 2015 väkilukuun suhteutettuna tämä tarkoittaa n. 9200 ongelmallisesti pelaavaa. Läheiset mukaan lukien rahapelaaminen koskettaa n. 43t. Kymenlaakson asukasta.

Tuoretta tietoa Kymenlaaksosta tarjoaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuottama (Salonen et al. 4/2019) kolmen maakunnan vertailututkimus. Sen mukaan Kymenlaaksossa vuonna 2016 ongelma- ja riskipelaamisen yhteenlaskettu osuus oli 17,7 % ja vuonna 2017 yhteenlaskettu osuus oli kasvanut yht. 19,6 %.

Ongelmallisesti pelaavia kohtaavien ammattilaisten mukaan heille hakeutuvien pelaajien ongelmat ovat niin ikään vaikeita. Tarvetta koetaan etenkin ohjatuille vertaisryhmille ja tiedon lisäämiselle pelaamisesta ja hoitomahdollisuuksista: "Alueella tarvitaan tiedottamista apupalveluista ja pelihaitoista. Pohdimme tietävätkö pelaajat riittävästi näistä asioista, eli siirtyykö hoitoon hakeutuminen sen vuoksi.”

*Aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus (ATH 2015).