Tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja tietosuojalaki (5.12.2018/1050). 
Päivitetty 13.12.2022

Rekisterinpitäjä

A-klinikkasäätiö sr (Y-tunnus 0200924-4)
Ratamestarinkatu 7, 00520 Helsinki
[email protected]

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Projektikoordinaattori Johanna Vakkuri, [email protected]
Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki 
sekä A-klinikkasäätiön tietosuojavastaava Marja Merikallio, [email protected]

Yhteydenotot sähköpostitse [email protected] tai postitse ylläolevaan osoitteeseen merkinnällä A-klinikkasäätiö / tietosuoja

Rekisterin nimi

yhteispelilla.fi-verkkosivuston yhteydenotto- ja materiaalitilausrekisteri ja neuvontapalvelu.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Palvelussa annettuja tietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, tilastointiin ja palvelun kehittämiseen. Kerättyä aineistoa voidaan käyttää tutkimus- tai raportointitarkoituksiin. Aineistoja voidaan käyttää vain sellaisessa muodossa, joista on poistettu kaikki tunnistetiedot.

Peruste henkilötietojen käsittelylle on rekisteröityneen henkilön oma suostumus materiaalitilauksen tai yhteydenoton/keskustelun yhteydessä.

Rekisterin tietosisältö

Täytettyjen lomakkeiden IP-osoite tallentuu automaattisesti järjestelmään. IP-tiedot eivät ole oletusarvoisesti A-klinikkasäätiön työntekijöiden nähtävillä. Tiedot poistuvat järjestelmästä 1 vuoden kuluttua.

Yhteydenottolomakkeen yhteydessä kysytään vapaaehtoisesti annettavaa sähköpostiosoitetta vastaamista varten.

Materiaalitilauksen yhteydessä kysytään nimi, osoite, sähköpostiosoite ja organisaatio sekä maksullisten materiaalien tilauksen yhteydessä laskutustiedot. Materiaalitilauksen yhteydessä jätetyt henkilötiedot poistetaan tilauksen käsittelyn jälkeen.

Neuvonnan ajanvarauksen yhteydessä kysytään sähköpostiosoitetta ja ennakkotietoja asiakassuhteen hoitamisen tueksi. Tietojen jättäminen on vapaaehtoista. Neuvonnan käyttöehdot löytyy tästä linkistä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterit kootaan sähköisten lomakkeiden tiedoista, jotka palautteen antaja tai materiaalien tilaaja antaa itse. IP-osoite tallentuu automaattisesti järjestelmään. 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Palveluissa kerättyä aineistoa voidaan käyttää tutkimus- tai raportointi- tai kehittämistarkoituksiin. Aineistoja voidaan käyttää vain sellaisessa muodossa, joista on poistettu kaikki tunnistetiedot.

Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin eikä mielipidetutkimuksiin.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Verkkopalvelimilla säilytettävien rekisteritietojen tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa. Tarkastusoikeutta voi käyttää kerran vuodessa maksutta.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai poistamista koskevat pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus saada tiedot siirretyksi koneellisesti luettavassa muodossa toiselle rekisteripitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista. Tietojen käsittelyä voi myös rajoittaa.

Lisäksi henkilöllä on oikeus saada oikeuksien toteuttamista koskeva asia käsiteltäväksi toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutettu), mikäli emme ole mielestäsi noudattaneet tietosuojaa koskevia säännöksiä tai viranomaismääräyksiä.

Tietosuojavaltuutetun toimisto p. 029 5666 700, Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki tai postiosoite PL 800, 00531 Helsinki.

Muuta               

Hankkeen internet-pohjaisena kyselytyökaluna toimii Webropol. Tutustu myös Webropolin tietosuojaselosteeseen. Neuvontapalvelun ajanvarauksen järjestelmänä toimii Vello. Tutustu Vellon tietosuojaselosteeseen. Neuvontatapaaminen toteutetaan Teams-alustalla. Tutustu Microsoft Teamsin turvallisuuteen ja tietosuojaan.

Tietoa A-klinikkasäätiön verkkopalvelujen evästekäytännöistä löydät A-klinikkasäätiön verkkosivuilta